01/03/2023

- Cập nhật một số tính năng mới cho Tài liệu chuyên ngành

- Người dùng có thể đăng kí tài khoản tại website để được hưởng nhiều quyền lợi trong lần cập nhật tiếp theo, đăng kí tại https://tailieuchuyennganh.com/register

- Cập nhật User Profile của mỗi thành viên https://tailieuchuyennganh.com/user-cp/1

- Cập nhật chức năng cám ơn bài viết.

- Cập nhật hệ thông TPoint$ để sử dụng các chức năng trong lần cập nhật tiếp theo.

07/07/2022

- Mở cửa Website Tài liệu chuyên ngành, chào đón thành viên tham gia cộng đồng.